خانه / مدیران و بازرسان تعاونی

مدیران و بازرسان تعاونی

هیات مدیره :

  1. جواد رنجه، رئیس هیات مدیره
  2. محمدمهدی شعار، نایب رئیس هیات مدیره
  3. امیر کوشاری، عضو هیات مدیره
  4. مرضیه امیری، منشی هیات مدیره
  5. احمد عزیزالهی، عضو هیات مدیره

علی البدل هیات مدیره :

  1. امیر قاسمی
  2. محسن فراهانی شهرابی
  3. طاهره عبدلی

بازرسین :

  1. محمد نریمان
  2. امید باغانی

علی البدل بازرسین:

مرتضی عباسی

انشاالله با کمک و همکاری اعضاء محترم تعاونی مسکن خادمین بتوانیم قدمی موثر درجهت نیازهای اعضاء محترم برداریم.