اعضای هیئت مدیره تعاونی و بازرسين مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

با توجه به مصوبه هیئت مدیره مورخ 93/09/18 و تائیدیه اداره کل تعاون ،کار و رفاه امور اجتماعی به شماره نامه 932/15/254654 مورخ 93/09/26 ساختار جدید هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید:

  • سرکار خانم ریحانه بکتاشیان به سمت رئیس هیئت مدیره

  • جناب آقای سید حسین شبیری به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره( شماره برای تماس اعضاء 09123869172)

  • جناب آقای مهدی کریمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

  • جناب آقای حسن عسگری  منشی هیئت مدیره

  • جناب آقای احمد عبدی عضو هیئت مدیره

  • و بازرسین سرکار خانم فرناز قبادی و جناب آقای محمد اسماعیلیان