شركت تعاونی مسكن خادمين تهران مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

شرکت تعاوني مسكن خادمين در سال 83 با عضويت 120 نفر از همكاران شاغل در اداره کل دفتر شهردار و حوزه مشاورین با عنوان تعاونی مسکن حوزه مشاورین شهرداری تشكيل و در حال حاضر با عضويت بيش از 600 نفر از کارمندان شهرداري تهران يك پروژه 480 واحدي در منطقه 22 و يك پروژه 216 واحدي در شهر جديد هشتگرد  در دست ساخت و اجرا دارد.