سامانه اطلاعات اعضا

نظر سنجی روند پروژه

نظر شما در مورد ادامه روند پروژه چیست
 

تقویم

 
پنجشنبه
1398
خرداد
2
 

باسلام

احتراما باعنایت به مصوبه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ 97/8/10 مبنی براخراج اعضاء بدهکار به تعاونی طبق ماده 58 اساسنامه وتایید اداره کل تعاون به شماره 972/15/214271 مورخ97/8/30بدینوسیله هیات مدیره از افراد ذیل دعوت می نماید جهت تسویه حساب ودریافت مبالغ واریزی خود روز دوشنبه  مورخ97/10/3 ساعت 16 در محل پروژه حضور بهم رسانند.طراحی و اجرا: شركت راه حل هاي پويا