نظر سنجی روند پروژه

نظر شما در مورد ادامه روند پروژه چیست
 

تقویم

 
پنجشنبه
1398
مهر
25
 

باسلام

احتراما باعنایت به لزوم تعیین رتبه اعضاء محترم تعاونی جهت انتخاب واحدبه منظور مشخص شدن میزان پرداختی آتی براساس متراژ انتخابی،  به پیوست لیست رتبه بندی اعضاء دو بلوک E10-F11 طبق بند59 اساسنامه اعلام می گردد.لذا خواهشمند است به موارد ذیل توجه فرمایید.

1- مقرر گردید براساس اولویت (رتبه بندی) نسبت به دعوت دوستان جهت رویت و انتخاب واحدها درچند روز آینده اقدام لازم مبذول گردد.
2- رتبه بندی اعلام شده براساس محاسبه پرداختی اعضاء توسط نرم افزار مورد تایید اداره تعاون که از ابتدای تاسیس تعاونی نصب گردیده (تحت نظارت بازرسین تعاونی ) محاسبه شده است
3-محاسبه مذکور از اولین واریزی اعضاء در بدو تاسیس تعاونی تا تاریخ 98/5/21 لحاظ گردیده است و هر یک میلیون ریال واریزی اعضاء در هر روز یک امتیاز طبق فرمول بند59 اساسنامه لحاظ گردیده است.
4-درصورت هرگونه اعتراض یا مغایرت در رتبه بندی، میزان واریزی و امتیاز اعلامی سریعا با دفتر تعاونی تماس ویا حضوری مراجعه فرمایید.


رتبه بندی اعضاء بلوک F11

رتبه بندی اعضاء بلوکE10

طراحی و اجرا: شركت راه حل هاي پويا