اخبار و اطلاعیه ها

دعوت از افراد بدهکار جهت شرکت درمجمع عادی نوبت دوم

با سلام احتراما بدینوسیله از اعضاء محترم تعاونی که اسامی انها در لیست ذیل می باشد دعوت به عمل می آید در مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۹۷/۸/۱۰ راس ساعت ۱۰ که در محل پروژه برگزار می گردد حضور داشته تا نسبت به حقوق خود درقبال اخراج از تعاونی بدلیل بدهی طبق ماده ۵۸ اساسنامه تعاونی دفاع نمایند درغیر …

بیشتر بخوانید »

بازدید از کارگاه ساخت آهن

باسلام احتراما به استحضار اعضاء محترم تعاونی می رساند باتوجه به اعتماد مجدد اعضاء به هیات مدیره ، فاز اول خرید وساخت آهن دردستور کار قرارگرفت وآهن اولیه مورد نیاز برای بلوکهای F11-E10 خریداری گردید. لذا هیات مدیره ومدیرعامل تعاونی از روند ساخت اسکلت و… مورخ ۹۷/۷/۱۶ بازدید به عمل آوردن که تصاویر ذیل جهت اطلاع ایفادمی گردد.

بیشتر بخوانید »

انتخاب پیمانکار جهت ساخت

باسلام باعنایت به مصوبه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۹۷/۴/۲۴ مبنی بر انتخاب پیمانکار (مدیریت پیمان)از طریق مناقصه جهت دو بلوک E10-F11، در مورخ ۹۷/۵/۱ هیات مدیره نسبت به بازنمودن پاکت های پیشنهادی پیمانکاران باحضور بازرسین ،اعضای هیات نظارت وهیات مدیره محترم اقدام که نتیجه آن به شرح ذیل اعلام می گردد. شرکت سبک سازان نگین پارس با رتبه …

بیشتر بخوانید »

لیست افراد مجهول الهویه

باسلام احتراما طبق بررسی اسناد ومدارک اعضای محترم مشخص گردید برخی از اعضاء تعاونی فاقد اصالت اولیه می باشند که مراتب از اداره کل رفاه شهرداری که متولی ساماندهی مسکن تعاونیهای شهرداری تهران استعلام ومشخص شد که افراد مذکور هیچ پرونده ای در ستاد مذکور ندارند لذا عضویتشان در تعاونی مشکل قانونی دارد که نیاز است سریعا به تعاونی مراجعه …

بیشتر بخوانید »

لیست افرادی اخراجی از بلوک E10 و F11 مورخ ۹۷/۵/۲

باسلام باعنایت به تصمیم هیات مدیره و مصوبه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مبنی بر ادامه فعالیت (ساخت) تعاونی ،هیات مدیره براساس بند ۵۸ اساسنامه تعاونی نسبت به بررسی واریزی اعضا طبق نظر کارشناس رسمی دادگاه طبق میزان پیشرفت هربلوک اقدام نماید، لذا هیات مدیره نسبت به ارسال ۲ اخطار /اظهارنامه به افرادی که واریزی آنها کمتر از نظر کارشناسی …

بیشتر بخوانید »

اطلاعیه فوری

با سلام باعنایت به مصوبه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۹۷/۴/۲۷ مبنی بر انعقاد قرارداد جدید (متمم قرارداد) با اعضاء محترم، بدینوسیله از اعضای محترم بلوک های F11-E10 تعاونی دعوت می گردد از روز شنبه مورخ۹۷/۵/۶ به مدت ۱۰ روز جهت امضاء قرارداد جدیدبه همراه مدارک شناسایی و مدارک دال بر مالکیت یا وکالت تام الاختیار به محل تعاونی …

بیشتر بخوانید »

آگهی مجمع عمومی عادی نوبت دوم ۹۷/۴/۲۴

باسلام به اطلاع اعضاء محترم تعاونی می رساند مجمع عمومی عادی نوبت دوم ، روز یکشنبه مورخ ۹۷/۴/۲۴به شرح آگهی ذیل برگزار می گردد بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.

بیشتر بخوانید »

تکمیل مدارک از جمله آدرس و …

باسلام احتراما به استحضار اعضاء محترم تعاونی می رساند طبق مصوبه مجمع گذشته تعاونی، مبنی بر تاکید اعضا جهت ادامه فعالیت پروژه مقرر گردید طبق مصوبه هیات مدیره براساس بند ۵۸ اساسنامه ونظر کارشناس رسمی دادگستری نسبت به تعیین و تکلیف افرادی که واریزی آنها نسبت به پیشرفت پروژه کم می باشد از طریق اخطار/اظهارنامه اقدام گردد لذا طبق مصوبه …

بیشتر بخوانید »