اخبار و اطلاعیه ها

زمانبندی ومقدار اقساط تعاونی

باسلام واحترام باعنایت به مصوبه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۹۹/۵/۹ وتصویب قیمت ساخت برای بلوکهای F11-E10 طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ متری چهارصد هزار تومان به قیمت ساخت ، به پیوست لیست اقساط وزمان پرداخت به شرح ذیل ایفادمی گردد.

بیشتر بخوانید »

لیست افراد اخراجی درمجمع۹۹/۵/۹

باسلام احتراما به استحضاراعضای بدهکار تعاونی می رساند باتوجه به مصوبه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۹۹/۵/۹ در خصوص مهلت ۱۰ روزه به افراد اخراجی بدینوسیله اسامی افراد مذکور جهت استحضار ایفادمی گردد لذا از نامبردگان تقاضا می گردد ظرف مدت ۱۰ نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غیر اینصورت طبق مصوبه مجمع از تعاونی اخراج می گردند.

بیشتر بخوانید »

اطلاعیه فروش پارکینگ مازاد در بلوک های F11-E10

باسلام احتراما به استحضار اعضای محترم تعاونی می رساند طبق مصوبه مجمع مورخ ۹۹/۵/۹  باتوجه به قیمت گذاری کارشناس رسمی دادگستری بر روی پارکینگ های مازاد دو بلوک درحال ساخت ، تعاونی اقدام به فروش پارکینگ های مذکور به صورت محدود نموده است از متقاضی درخواست می گردد طبق آگهی پیوست نسبت به خرید اقدام نمایند .

بیشتر بخوانید »

مصوبات مجمع عادی وفوق العاده مورخ۹۹/۵/۹

باسلام واحترام باتشکر از حضور اعضاء محترم تعاونی مسکن خادمین شهرداری تهران که درمجمع عمومی عادی وفوق العاده مورخ پنج شنبه ۹۹/۵/۹ با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ونظارت نمایندگان محترم اتاق تعاونی برگزار وبا اکثریت آراء به تصویب رسید به شرح ذیل مصوبات به حضور ایفادمی گردد. *مصوبات مجمع عمومی عادی فوق العاده نوبت سوم: تمدید مهلت فعالیت تعاونی …

بیشتر بخوانید »

گزارش حسابرسی سال ۹۸

باسلام و احترام به پیوست گزارش موسسه حسابرس مستقل اندیشان پارس در خصوص حسابرسی سال مالی ۹۸ تعاونی مسکن خادمین جهت بررسی وتصویب در مجمع روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۵/۹ به حضور ایفادمی گردد. صورت مالی ۱

بیشتر بخوانید »

اعلام نظر کارشناسی درخصوص قیمت ساخت ۹۹

باسلام واحترام باعنایت به لزوم تعیین هرساله قیمت ساخت برای بلوکهای درحال ساخت F11-E10 و تایید وتصویب آن در مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۹۹/۵/۹ ، بدینوسیله گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل جهت استحضار ایفادمی گردد. بلوک F11 بلوک E10  

بیشتر بخوانید »

اساسنامه تعاونی جهت تصویب در مجمع

باسلام واحترام  باعنایت به اتمام زمان فعالیت تعاونی واساسنامه طبق قانون تعاون ، بدینوسیله اساسنامه تعاونی مسکن خادمین شهرداری تهران بدون تغییر جهت تصویب در مجمع فوق العاده نوبت سوم مورخ ۹۹/۵/۹ ساعت ۱۰ به حضور اعلام می گردد. اساسنامه

بیشتر بخوانید »

برگزاری مجمع عمومی وفوق العاده

باسلام  احتراما به استحضار اعضای محترم تعاونی می رساند باعنایت به عدم برگزاری دومجمع قبلی بدلیل حدنصاب نرسیدن اعضا، بدینوسیله آگهی مجمع نوبت دوم عمومی وسوم فوق العاده به شرح ذیل اعلام می گردد.توجه :۱- مجمع فوق الذکر با هر تعداد نفر حضور به رسمیت شناخته ومصوبات آن برای اعضا وتعاونی لازم اجرا خواهد بود.۲-درمجمع فوق فاصله گذاری اجتماعی وپروتکل …

بیشتر بخوانید »